Strategie Smart City

Wspieranie miast w opracowaniu i wdrażaniu strategii smart city realizujemy w interdyscyplinarnych zespołach uwzględniając aspekty strategiczne, organizacyjne, operacyjne i techniczne w kontekście konkretnego Miasta i funkcjonujących w ramach Urzędu jednostek organizacyjnych. Dzięki takiemu podejściu możemy wspólnie z władzami miasta dobrać odpowiednie filary strategii, oraz określić sposoby oceny krótko i długofalowych efektów zaplanowanych działań. Śledzimy trendy i wykorzystujemy dobre praktyki, dlatego do projektowania działań mających na celu wdrażanie rozwiązań wykorzystujemy normy, standardy i rekomendacje międzynarodowych instytucji oraz wytyczne PAS dla smart city, mając na uwadze, że rozwiązania tworzące inteligentne miasto powinny być wizjonerskie, zorientowane na mieszkańców, cyfrowe, otwarte i kooperacyjne.

Wybierając najlepszą koncepcję dla miasta analizujemy i bierzemy pod uwagę:
  • specyfikę miasta i lokalne potrzeby,
  • dotychczasowy dorobek miasta: planistyczny i technologiczny,
  • zasoby, narzędzia i środki, którymi dysponuje miasto.
O projekcie zrealizowanym na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy

Celem projektu była analiza stanu obecnego oraz określenie kluczowych procesów, jakie powinny zajść w strukturach miasta, zasad i kierunków zmiany modelu działania organizacji, usług, rozwiązań, serwisów i działań, które są lub będą podejmowane w pierwszych etapach transformacji miasta w miasto inteligentne. Zaproponowaliśmy także metody i narzędzia działania niezbędne do realizacji procesu transformacji w kierunku smart city.

Każda organizacja dąży do zachowania swojej autonomii i niezależności, tym samych zachowując informacje o swojej działalności wyłącznie na własne potrzeby, co buduje silosowość i brak spójności w działaniach całego miasta. Kluczowe w opracowywaniu dokumentów strategicznych, jakim jest program smart city i późniejszym ich wdrażaniu, jest współpraca i wzajemna wymiana informacji. Liderzy wywodzący się z władz miejskich i głównych partnerów miasta powinni być zmotywowani do tego, aby program inteligentnego miasta odniósł sukces i angażować się w jasne i oparte na współpracy mechanizmy rządzenia, a także korzystać z narzędzi do ewaluacji postępów. Zaangażowani i zmotywowani powinny być także pracownicy niższego szczebla, mieszkańcy, stowarzyszenia, jednostki naukowe oraz lokalny biznes, gdyż otwartość i współpraca są podstawą do wdrażania inteligentnych rozwiązań, spełniających potrzeby wszystkich stron. Projekt został zrealizowany wspólnie z Politechniką Warszawską i obejmował diagnozę stanu obecnego, inwentaryzację istniejących systemów i zbiorów danych oraz opracowanie założeń programowych do wdrożenia smart city.

Ekspert

Aby efektywnie wykorzystać zasoby, w tym zasoby ludzkie, oraz dostosować rozwiązania technologiczne  do podejścia zintegrowanego, horyzontalnego (w przeciwieństwie do tzw. „podejścia silosowego”) kluczowe jest opracowanie i zaakceptowanie wizji tego procesu na najwyższym poziomie zarządzania w mieście. W projekcie realizowanym wspólnie z firmą Comtegra przyjęliśmy założenie, że podstawą procesu transformacji do miasta inteligentnego jest cyfryzacja oraz odpowiednie skoordynowanie modernizacji i budowy różnorodnych sieci oraz systemów bezpośrednio powiązanych z infrastrukturą techniczną miasta, a tym samym opracowanie architektury systemu smart city. Inteligentne miasto powinno być tak rozwijane, aby zapewnić właściwe kreowanie ładu przestrzennego, przemyślane wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz wspólną wizję rozwoju społeczno-gospodarczego miasta opracowana przez głównych interesariuszy.

prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Politechnika Warszawska

Normy

Gromadzenie danych z różnych sektorów dla potrzeb obliczenia wszelakich wskaźników ilustrujących kondycję procesów miejskich ma charakter niejednolity. Ogromnym ułatwieniem jest dostępność otwartych danych, w tym rejestrów publicznych prowadzonych przez organy centralne. Sięgając po dane na poziomie lokalnym mamy do wykorzystania różne źródła, z których najistotniejsze są te, które gromadzi urząd miasta, a także dane pochodzące od podmiotów zależnych (spółek miasta) lub podmiotów zewnętrznych (dostawców usług). Nasze doświadczenie wykazuje, że jednym z gwarantów powodzenia kwantyfikacji oceny funkcjonowania miasta jest rozumienie przez osoby odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie danych, potrzeby ich wtórnego wykorzystania dla ewaluacji i sprawozdawczości oraz zaangażowanie w te procesy.

W celu wyznaczenia wartości wskaźników opracowaliśmy powtarzalny proces, którego główne bloki, to:
  • budowa wspólnego rozumienia na poziomie definicyjnym,
  • inwentaryzacja źródeł,
  • wyznaczenie wartości,
  • opracowanie raportów.

O projekcie zrealizowanym w Jaworznie

Celem projektu było wyznaczenie wartości wybranych wskaźników opisanych w normie PN-ISO 37120:2015-03 wraz z opracowaniem raportów oraz rozpoznanie możliwości wykorzystania powtarzalnych metod kolekcjonowania danych do tego niezbędnych. Wskaźniki umożliwiają miastom ocenę ich wyników i mierzenie postępów w czasie, a także porównywanie z innymi miastami lokalnie i globalnie. Jawność i dostępność wyników pozwoli na zmniejszenie silosowości, i ułatwi prowadzenie polityki, planowanie i zarządzanie.

Projekt został zrealizowany również w celu weryfikacji dostępności i aktualności zbiorów oraz potrzebnego czasu na zgromadzenie danych i obliczenie wskaźników zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-ISO 37120:2015-03. Praktyka wskazuje, że wiele wskaźników nie przystaje do polskich uwarunkowań lokalnych, a inne trzeba agregować do większych obszarów administracyjnych. Ocena wskaźników jest przeprowadzana raz w roku, jednak dla celów analitycznych i oceny postępów miasta lub jego rezyliencji kluczowe jest przeprowadzenie analizy kontekstowej przy interpretowaniu wyników, zawierającej m.in. rozpoznanie potencjalnie antagonistycznych skutków poszczególnych wskaźników dla miasta oraz zapewnienie powtarzalności procedury.

Ekspert

Wspomniana Norma PN-ISO 37120:2015-03 nie zawiera wartości referencyjnych lub progowych (bo nie taki był cel jej sformułowania) i każda z wyliczonych wartości wymaga interpretacji w kontekście uwarunkowań lokalnych. Tym bardziej należy podkreślić, że samo wyznaczenie wskaźników nie czyni automatycznie miasta – miastem inteligentnym.  Wynika to również z faktu, że transformacja w miasto inteligentne jest procesem stałej ewolucji i nie zakończy się osiągnięciem określonego stanu statycznego po uzyskaniu określonych wartości cech. Nie mniej, jej stosowanie ukierunkowuje we właściwy sposób myślenie decydentów o rozwoju miasta i pozwoli na stworzenie podwalin powtarzalnego procesu badania szeroko rozumianego stanu miasta. Obecnie prowadzimy w Politechnice Warszawskiej badania, mające na celu zaproponowanie bardziej złożonych wskaźników, które pozwolą na wykrywanie prawdziwie „inteligentnych” powiązań między systemami stanowiącymi „kręgosłup” smart city.

prof. nzw. dr hab. inż. Robert Olszewski

Politechnika Warszawska

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej dowiesz się na podstronie Polityka cookies.

Idź w górę