Firma posiada bezpieczny, autonomiczny system teleinformatyczny „BSP Comtegra-T”, pozwalający na bieżące przetwarzanie dokumentacji niejawnej. Comtegra legitymuje się także Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia upoważniającym do dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzulach „NATO Confidential” i „NATO Secret” oraz informacji niejawnych o klauzulach „EU Confidential” i „EU Secret”.

Zasoby i kompetencje

Wyżej wymienione certyfikaty zostały nadane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania sprawdzającego zarówno pod kątem bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej jak i rękojmi zachowania tajemnicy przez personel spółki. Oznacza to, że pracownicy firmy to ludzie pewni i sprawdzeni, a system ochrony informacji jest szczelny i działa bez zarzutu. Dzięki temu Comtegra może zawierać umowy zarówno z organami i jednostkami administracji krajowej jak i z podmiotami podległymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej.

Własny pion ochrony, kancelaria tajna oraz certyfikowana kadra o wysokich kwalifikacjach daje możliwość realizacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa umów oraz bliskiej współpracy z kluczowymi organami administracji rządowej, służbami specjalnymi, wojskiem oraz policją. Comtegra zalicza się więc do elitarnego grona firm z branży IT, współtworzących ramy systemu cyberbezpieczeństwa państwa.

Nasi klienci

  • Agencja Wywiadu
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Komenda Główna Policji
  • Komenda Główna Straży Granicznej
  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
  • Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO